Regulamin

Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania z serwisu i sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.parkzagorski.pl, którego właścicielem jest Geonatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Adama Mickiewicza 56A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 0000815651, posiadająca NIP 6252471742 oraz nr REGON 38492882, adres e-mail: infogeonatura@gmail.com, nr tel. +48 503 522 503 (koszt połączenia według taryfy operatora Użytkownika), zwana dalej GEONATURA.

§ 1. DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.parkzagorski.pl

 2. Usługodawca - poprzez usługodawcę w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu rozumie się GEONATURA

 3. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną, co oznacza, że wykonanie usługi jest świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem

 4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usług elektronicznych. Użytkownikiem jest również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli posiada prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci niniejszego Regulaminu, którą to zgodę jest zobowiązany przedstawić na każda żądanie Usługodawcy. Jednocześnie co do zasady umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu lub Sklepu internetowego stanowią umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego

 5. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 6. Strony – Usługodawca lub Użytkownik

 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 8. Polityka prywatności – dostępny w ramach Serwisu zbiór informacji oraz zasad przetwarzania danych Użytkowników przez Usługodawcę w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełniania przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny używany przez Użytkownika wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione przez Użytkownika to:

  1. Korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej

  2. Włączona obsługa plików cookies

  3. w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz skorzystanie z funkcjonalności Serwisu

 2. Akceptacja Regulaminu jest całkowicie dobrowolna, aczkolwiek konieczna dla korzystania z udostępnionych za pomocą Serwisu Usług elektronicznych

 3. Informacje prezentowane w Serwisie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się w Dni robocze w godzinach od 10 do 17 za pośrednictwem:

  1. Korespondencji pisemnej kierowanej na adres 42-500 Będzin, ul. Mickiewicza 56A

  2. Korespondencji mailowej pod adresem: infogeonatura@gmail.com

 5. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym. W przypadku złamania zakazu Usługodawca usunie takie treści z Serwisu, a także może podjąć odpowiednie kroki prawne.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZA POMOCĄ SERWISU

 1. Za pomocą Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące Usługi elektroniczne:

  1. Umożliwienie przeglądania treści umieszczonych na stronach Serwisu

  2. Wybierz swoje mieszkanie

  3. Formularz kontaktowy

 2. Poprzez usługę Wybierz swoje mieszkanie Użytkownik ma możliwość zapoznania się z poglądowymi informacjami o lokalach, które zostaną wydzielone w ramach inwestycji realizowanej przez Usługodawcę, pod nazwą Apartamenty Park Zagórski.

 3. Za pomocą usługi Wybierz swoje mieszkanie, Usługodawca pozwala Użytkownikowi obejrzeć abstrakcyjne, poglądowe wizualizacje lokali, jakie mogą zostać wykonane przez Użytkowników, w wyniku ewentualnego zakupu lokali oferowanych przez Usługodawcę.

 4. Dane dostępne za pomocą wizualizacji Wybierz swoje mieszkanie są danymi poglądowymi, a przedstawione wizualizacje nie przedstawiają rzeczywistego wyglądu budowanych mieszkań. Celem uzyskania dokładnych danych, a także zapytania o konkretną ofertę Usługodawcy, konieczny jest bezpośredni kontakt z Usługodawcą za pomocą danych kontaktowych wskazanych w treści Serwisu lub niniejszego Regulaminu.

 5. Dane dotyczące dostępności mieszkań w ramach inwestycji mają charakter orientacyjny, celem potwierdzenia dostępności lub rezerwacji konkretnego lokalu, konieczny jest bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

 6. Korzystanie z usługi Wybierz swoje mieszkanie może wymagać zainstalowania przez Użytkownika dodatkowych wtyczek w użytkowanej przeglądarce, o czym Użytkownik jest informowany przez Serwis lub przeglądarkę internetową.

 7. Za pomocą usług Formularz kontaktowy Usługodawca zapewnia Użytkownikowi wysłanie wiadomości do Usługodawcy oraz wskazanie swoich danych kontaktowych, celem uzyskania oferty Usługodawcy.

 8. Usługi o których mowa w § 3 pkt 1 ppkt a - c świadczone są przez Usługodawcę bezpłatnie.

 9. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. podawania w udostępnionych w ramach Serwisu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;

  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Usługodawcy w związku ze świadczonymi Usługami, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

  3. korzystania z Usług elektronicznych i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy lub Serwisu;

  4. korzystania z Usług elektronicznych i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

  5. korzystania z Usług elektronicznych i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;

  6. niepodejmowania działań takich jak:

   1. rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej;

   2. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu i realizowania płatności;

   3. modyfikowania w sposób nieuprawniony treści udostępnionych za pomocą Serwisu.

§ 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca

 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania oferty od Usługodawcy.

 3. W ramach Serwisu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników podane w ramach świadczenia Usług elektronicznych lub podane w Formularzu kontaktowym, a w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

 4. Złożenie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub kontakt mailowy z Usługodawcą, bądź jego reprezentantami, celem uzyskania oferty na zakup nieruchomości od Usługodawcy, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt przez Usługodawcę, celem przedstawienia oferty handlowej na zakup nieruchomości, znajdujących się w ofercie Usługodawcy.

 5. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, do ich usunięcia oraz do cofnięcia udzielonej zgody, a prawa te mogą wykonywać kontaktując się z Usługodawcą za pomocą adresów wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 6. podane dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) e) i f) i zgodnie z pozostałą treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., RODO), a także na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 7. dane osobowe podane przez Użytkowników będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązków publiczno-prawnych Usługodawcy, tj. w terminach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu wycofania udzielonej zgody, jeżeli jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

 8. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy płatności, sądy i urzędy, firmy zapewniające wsparcie IT dla Usługodawcy (w tym usługi hostingowe, usługi przechowywania danych w chmurze), podwykonawcy w zakresie świadczonych usług prawnych i księgowych oraz pośrednictwa nieruchomości

 9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza wskazane powyżej lub inne właściwe przepisy prawa

 10. dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do Państw trzecich, ani nie będą poddawane profilowaniu

 11. Szerzej kwestia ochrony oraz przetwarzania danych osobowych uregulowana jest w ramach „Polityki prywatności”

§ 5. REKLAMACJE

 1. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika określają właściwe przepisy prawa.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika pisemnie na adres siedziby Usługodawcy podany w Regulaminie.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika bez zachowania szczególnej formy, ale celowym byłoby opisanie przez Użytkownika w treści reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie proponowanego sposobu załatwienia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Równoznaczne z zachowaniem terminu jest nadanie odpowiedzi do Użytkownika za pośrednictwem poczty lub wiadomości elektronicznej w tym terminie.

§ 6. POZASĄDOWE ROZSRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

 1. Wykonując zobowiązanie zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), informujemy o ustanowionej przez instytucje unii europejskiej platformie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, w ramach zwieranych umów sprzedaży oraz świadczenia usług (dalej: Platforma ODR). Dostęp do platformy ODR możliwy jest za pomocą sieci Internet pod adresem: europa.eu/odr, gdzie znajdują się informacje na temat pozasądowego rozstrzygania sporów. Za pośrednictwem Platformy ODR możliwe jest w szczególności złożenie skargi, w wypadku wyboru tego sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów. Jednocześnie informujemy, że ten sposób rozwiązania sporów jest dobrowolny na gruncie obowiązujących przepisów, wobec czego przysługuje nam prawo odmowy rozwiązania sporu za pośrednictwem metod wskazanych w ramach Platformy ODR, co nie wyłącza możliwości rozwiązywania powstałych sporów innymi dostępnymi metodami. Informujemy, że wszelkie Państwa skargi i reklamacje rozpatrzymy po ich otrzymaniu na adres siedziby Usługodawcy.

 2. Usługodawca oświadcza, że widzi możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1823) wyłącznie na podstawie dokonanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności uzgodnień w tym zakresie, zawierających zgodę zarówno Usługodawcy jak i Użytkownika na wybór tego typu formy rozwiązania sporu, a także wskazujących każdorazowo wybrany dla tego celu uprawniony podmiot.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, bądź wydanie decyzji lub orzeczenia właściwego organu wpływającego na treść niniejszego Regulaminu;

  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosuje się Regulamin, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany w ramach korzystanie z Usług elektronicznych przez Użytkownika adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie.

 4. Umowy zawierane przez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.

 5. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranych umów następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika.

 7. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych. Korzystanie z Usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

 8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresem: https://parkzagorski.pl/regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk - klikając tu.

 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

Umów się z naszym doradcą na rozmowę