Polityka Prywatności

Zasady ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową www.parkzagorski.pl, zwaną dalej: „Stroną Internetową”.

 2. Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba, że Użytkownik zamierza wysłać zapytanie lub złożyć reklamację.

 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest Geonatura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Adama Mickiewicza 56A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 0000815651, posiadająca NIP 6252471742 oraz nr REGON 38492882, adres e-mail: infogeonatura@gmail.com.

 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit.a, b, c e i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielanej przez Użytkownika strony w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na Stronie Internetowej lub celem realizacji zawartej umowy, rozpatrzenia złożonej reklamacji, bądź w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną korespondencją. Dane mogą być również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych prawnie interesów Administratora, a także w celu realizacji jego obowiązków publicznoprawnych w stosunku np. do organów podatkowych.

 2. Dane osobowe, o których mowa w § 2 ustęp 1, to przede wszystkim:

  • Imiona i nazwisko,

  • numer telefonu,

  • adres poczty elektronicznej (e-mail),

  • adres korespondencyjny,

  • adres zameldowania na pobyt stały

  • nr PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

  • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy.

 3. W przypadku Użytkownika prowadzącego działalność gospodarczą, Administrator o ile to konieczne poza danymi Użytkownika wskazanymi w ust. 2, może przetwarzać również:

  • firmę, pod którą funkcjonuje przedsiębiorstwo,

  • numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

  • adres siedziby,

  • adres do korespondencji,

  • NIP,

 4. Dane osobowe, przekazane przez Użytkownika przetwarzane będą w zakresie realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej, odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym, przedstawienia oferty Administratora, zawarcia umowy, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, obrony interesów prawnych Administratora, w tym obrony przed roszczeniami lub dochodzenia praw Administratora, a także w celu realizacji uzasadnionych interesów oraz obowiązków prawnych Administratora.

 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, kontroli i weryfikacji przetwarzanych danych, które go dotyczą oraz uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, czy też wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych , a jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody – prawo do cofnięcia udzielonej zgody lub usunięcia danych.

 6. Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z uprawnień Użytkownika opisanych w § 2 ust. 5 należy kierować na adres email infogeonatura@gmail.com na wypadek uznania, że przetwarzanie danych narusza niniejszą Politykę prywatności lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa służy Użytkownikowi prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawowe Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego danych z bazy danych Administratora poprzez zwrócenie się z tym żądaniem emailem na adres wskazany w § 2 ust. 6, najlepiej z adresu poczty elektronicznej, który został podany w toku rejestracji.

 2. Usunięcie danych Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku.

 3. Administrator wskazuje, że prawo do usunięcia danych nie przysługuje w przypadku gdy dane osobowe są legalnie przetwarzane na innej podstawie prawnej niż zgoda Użytkownika, m.in. w celu realizacji umowy lub realizacji obowiązków publicznoprawnych Administratora.

Podstawowe obowiązki Administratora danych

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników.

 2. Administrator zapewnia aby dane osobowe były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem,

  • zbierane jedynie dla oznaczonych celów, zgodnych z prawem,

  • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z prawem,

  • adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,

  • przechowywane jedynie w niezbędnym okresie tj. do osiągnięcia celu przetwarzania,

  • przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,

  • przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą.

 3. Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom:

  1. W celu zawarcia i zrealizowania umowy.

  2. W celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.

  3. W celu realizacji i obrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

  4. W oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, w szczególności w celu przedstawienia oferty handlowej Administratora

 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:

  1. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, jeżeli pośredniczą przy zawieraniu umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem;

  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i osoby działające z upoważnienia takich podmiotów przetwarzających np. dostawcy usług technologicznych, teleinformatycznych i hostingowych, z których korzysta Administrator w celu zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań, ale także banki, firmy windykacyjne, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, podmioty dokonujące audytów, podwykonawcy.

  3. Obsługujące Administratora biura rachunkowe oraz kancelarie prawne.

  4. Partnerzy handlowi w celu sporządzenia ofert, realizacji zamówień i dostaw.

  5. Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa (Sąd, Policja itd.).

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń objętych celem, dla którego są przetwarzane, a także do momentu wygaśnięcia obowiązków obciążających Administratora zgodnie z przepisami prawa.

 2. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, dane osobowe będę przechowywane do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub zrealizowania celu, w jakim zgoda została udzielona, chyba że Administrator posiada inną podstawę prawną oraz uzasadnioną potrzebę dla dłuższego przechowywania danych osobowych.

Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona Internetowa używa niewielkich plików zwanych “cookies” - tzw. ciasteczka. Zapisywane są one przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę Internetową. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na Stronie Internetowej.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  • cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;

  • cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

 3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

  • prezentacji na Stronie Internetowej mapy wskazującej lokalizację biura Administratora, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

  • popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Doubleclick.net (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 7. Administrator może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administrator przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.

 8. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Strony Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

Postanowienia końcowe

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres e-mail infogeonatura@gmail.com

 2. Jeżeli Administrator będzie się kontaktował z Użytkownikiem w ramach wykonywania umów lub świadczenia usług, bądź w innych legalnych celach wskazanych w niniejszej polityce, to może to nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej lub pisemnie.

 3. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników Strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej oraz na trwałym nośniku.

Umów się z naszym doradcą na rozmowę